2021-жылдын 19-декабрында Кыргыз экономикалык университетинин кичи жыйындар залында белгилүү акындар Алымбаева Бермет Бекешовна, Жыпара Исабаева, обончу, аткаруучу жана актёр Бакыт Сейталиев, эстрада ырчысы Элиза Орозова катышкан адабий кече болуп өттү.

Адабий кечеге Экономика жана сервис колледжинин СЭ-1-21, СТ-1-20, СБ-1-21 жана СП-1-21 группалары катышты, ырлар окулуп, акындарга кызыктуу жана актуалдуу суроолор берилди.
Студенттер обончу Бакыт Сейталиев менен эстрада ырчысы Элиза Орозованын ырдаган ырларын кызыгуу менен угушту.
Кечени Экономика жана сервис колледжинин "Тил үйрөтүү жана дене тарбия" окуу-усулдук комиссиясынын окутуучулары Сагынбаева Гулира Ишембековна, Өмүркулов Ильяс Абдыкамилович, Кенжебаева Айсалкын Кадырбаевна жана Бактыбекова Үмүт Бактыбековна уюштурушту.
19 декабря 2021 года в малом конференц-зале Кыргызского экономического университета прошел литературный вечер с участием известных поэтов Алымбаевой Бермет Бекешовны, Исабаевой Жыпара, мелодиста, исполнительницы, актера Бакыта Сейталиева, эстрадной певицы Элизы Орозовой.
В литературном вечере приняли участие студенты групп СЭ-1-21, СТ-1-20, СБ-1-21 и СП-1-21 Колледжа экономики и сервиса Кыргызского экономического университета.
На литературном вечере были прочитаны стихи, а поэтам были заданы интересные и актуальные вопросы студентов. Студенты с большим интересом слушали песни мелодиста, исполнителя и актера Бакыта Сейталиева и эстрадной певицы Элизы Орозовой.
Этот литературный вечер был организован и проведен преподавателями предметно-
методический
комиссии "Языковые дисциплины и физкультура" Колледжа Экономика и Сервиса Сагынбаевой Гулирой Ишембековной, Омуркуловым Ильясом Абдыкамиловичем Кенжебаевой Айсалкын Кадырбековной и Бактыбековой Умут Бактыбековной.
On December 19, 2021, a literary evening was held in the small conference hall of the Kyrgyz Economic University with the participation of famous poets Alymbaeva Bermet Bekeshovna, Isabaeva Jypara, melodist, performer, actor Bakyt Seitaliev, pop singer Eliza Orozova.
The literary evening was attended by students of groups SE-1-21, ST-1-20, SB-1-21 and SP-1-21 of the College of Economics and Service of the Kyrgyz Economic University.
Poems were recited at the literary evening, and poets were asked. The students sang songs by melodist, performer and actor Bakyt Seitaliev and pop singer Eliza Orozova over and over again. interesting and topical questions from students.
This literary evening was organized by the Educational and Methodological Commission of the College of Economics and Service "Language Teaching and Physical Education" teachers - Sagynbaeva Gulira Ishembekovna, Omurkulov Ilyas Abdykamilovich, Kenzhebaeva Aisalkyn Kadyrbaevna and Baktybekova Umut Baktybekovna.